Related News Real Estate Entrepreneurs

Responses

  1. היי מתן ברכותי!
    ה two cents שלי -ששחלוף מיועד עבור נכסים שהם בגדר השקעה ואינם בגדר מלאי. אם אתה קונה נכסים, משפץ ומוכר -ה IRS יבוא ויטען שמדובר ב “מלאי עסקי” שמוחרג למעשה במפורש מתנאי 1031
    אז ביחס לעסקה ראשונה- ייתכן ועדיין לא ברור או אולי ניתן להגן על עמדה לפיה מדובר בנכס השקעתי.
    תודה!! ובהצלחה רבה !!