Related News Real Estate Entrepreneurs

Related Articles

Responses

  1. אם כוונתך לביטוח מסוג Liability אז יש אפשרות לבטח בעד 1M$ מספר נכסים.

    הם בדרך כלל מגבילים את הפוליסה כך שלאורך תקופת הפוליסה אתה מכוסה עד פעמיים לגובה פיצוי של 500,000.

    אם בשני בתים עברת את המכסה וקרה מקרה שלישי בבית שלישי אז אתה לא מכוסה…

    בביטוחים אלה ככל שיש לך יותר בתים הביטוח פר דירה זול יותר…ככה היה לפחות בהצעות שאני קיבלתי.