Related News Real Estate Entrepreneurs

Related Articles

LLC – Limited liability company

דיון עומק על LLC מכיוון שישנן הרבה שאלות לגבי נושא ה LLC אני הייתי רוצה לשמוע מאנשים שיש להם LLC והן היו בסיטואציה שה- LLC הגנה עליהם *או* שעברו סיטואציה שאם הייתה LLC היא הייתה מגינה עליהם. בקשה: סיפורים ממקור ראשון ולא “שמעתי . . . ” או “חבר שלי” – כאלו אני מכיר הרבה!!!!…

Responses

  1. במקרה של llc הבעלים היא החברה. במקרה של תביעה אפשר להיפרע עד גובה נכסיה – כלומר הבית. אם החשבון הוא חשבון החברה מה שנמצא בו אמור להיות שלה בלבד (פירות השכירות וכו’). כיוון שמה שנמצא בחשבון הוא חלק מרכוש החברה, הוא יהיה גם בסכנת תפיסה במקרה של צורך בפרעון. אם יש שם כספים שלא קשורים לחברה זו בעיה כי יהיה קשה לצבוע את הכסף וכלל הכספים חשופים. אם החשבון הוא פרטי שלך, ולא תחת החברה, יהיה יותר קשה לשים יד על הכספים במקרה של ניסיון להיפרע מנכסי החברה, אם כי ייתכן שמי שתבע (וזכה) יוכיח שלמעשה מדובר בנכסי (כספי) החברה או שלמעשה החשבון הפרטי שלך הוא של החברה. זה ייבחן באופן מהותי ולא פורמלי. זה באופן גס מאוד כמובן ולא במקום ייעוץ פרטני.

  2. למיטב הבנתי, רק במידה ומתקיימת הפרדה מוחלטת בין פעילות ה LLC לבין ההתנהלות הפרטית ו/או LLC אחרות,ניתן לומר כי שאר הנכסים שאינם רשומים על אותה LLC אכן “מוגנים”.
    במידה וקיים חשבון בנק שאליו מוזרמים כספים מ LLC שונים או הכסף בחשבון משמש להוצאות אישיות/פרטיות, כלל הנכסים חשופים.