Related News Real Estate Entrepreneurs

Related Articles

למה לקחת הלוואת הארד מאני(Hard money loan)??? ידוע לכולם שעלות הלוואת הארד מאני היא…

למה לקחת הלוואת הארד מאני(Hard money loan)??? ידוע לכולם שעלות הלוואת הארד מאני היא בסביבות 12% בערך (יש להוסיף על כך עמלות סגירה, שמאות, בחלק מהמקרים פרייפי פנלטי, הוצאות משפטיות רישום משכנתא וכיו”ב). רבים סבורים שרק אנשים דלי אמצעים כלכליים לוקחים הלוואות עם ריביות “רצחניות” שכאלה. אז למה בכל זאת אנשים עדיין לוקחים הלוואת הארד…

Responses