קבצי חישובים, חוזים ונניתוחי שווקים

Real Estate Files Repository (577)

Layout:

Zero Down - Motivated Sellers

Marketing list for motivated sellers who would consider creative financing. רשימת שיווק למוכרים בעלי מוטיבציה שישקלו מימון יצירתי.
Details

Yellow Note - OwnerCarry Check-In

Yellow note I sent to a seller carry property I own. Just checking in to see if they are interested in selling any other properties. We must become better at building rapport. פתק צהוב ששלחתי למוכר נושא רכוש שבבעלותי. רק לבדוק אם הם מעוניינים למכור נכסים אחרים. עלינו להיות טובים יותר בבניית קרבה.
Details

Yellow Letter Mr. Charles

When ever I buy property I work at sending notes and letters to nearby owners. Developing a relationship is key. You never know how a seller will wake up one morning. My hand writing is elementary, hand writing is effective. בכל פעם שאני קונה נכסים אני עובד בשליחת פתקים ומכתבים לבעלי הסביבה. פיתוח קשר הוא המפתח. אתה אף פעם לא יודע איך מוכר יתעורר בוקר אחד. כתיבת היד שלי היא אלמנטרית, כתיבת היד היא יעילה.
Details

Yellow Letter Mr. BOB

You can tell I put little thought into my hand notes I put on properties. Simpler is better/more effective. אתה יכול לומר ששמתי מחשבה מועטה בתווי היד שלי ששמתי על נכסים. פשוט יותר טוב / יעיל יותר.
Details

Yellow Letter - Mr. Jackson - Investigation

Leaving letters with the word "Investigation" catches a owners attention. Seems to make owners nervous. השארת מכתבים עם המילה "חקירה" מושכת את תשומת לב הבעלים. נראה מעצבן את הבעלים.
Details

Yellow Letter - Investigation

Good yellow letter to leave on a door. The word "investigation" works good in writing and with phones messages מכתב צהוב טוב להשאיר על הדלת. המילה "חקירה" עובדת טוב בכתיבה ובהודעות טלפוניות
Details

Years Until Retirement

A simple model used in "Freedom is closer than you think" blog post. Based on user assumptions, it estimates the amount of passive income you will have. Allowing you to see at what point you will be able to retire. מודל פשוט המשמש בפוסט הבלוג "חופש קרוב ממה שאתה חושב". בהתבסס על הנחות משתמשים, הוא מעריך את סכום ההכנסה הפסיבית שתהיה לך. מאפשרת לך לראות באיזו נקודה תוכל לפרוש.
Details

Wholesaling Spreadsheet - Lite

The Wholesaling Spreadsheet - Lite Version includes Rehab & Rental Deal Analysis Tools so you can analyze wholesale deals to determine your Maximum Allowable Offer. הגיליון האלקטרוני של סיטונאות - לייט כולל כלי ניתוח לגמילה והשכרה להשכרה, כך שתוכל לנתח עסקאות סיטונאיות כדי לקבוע את ההצעה המרבית המותרת שלך.
Details

Wholesale Purchase Agreement

This is a wholesale purchase agreement for use in Texas. Note that it does not say "and or assigns" because the contract may be assigned in Texas unless noted otherwise. זהו הסכם רכישה סיטוני לשימוש בטקסס. שים לב שזה לא אומר "ו או מקצה" כיוון שהחוזה עשוי להיות מוקצה בטקסס אלא אם כן צוין אחרת.
Details

Wholesale Purchase & Sale Contract

This is a contract for the Purchase & sale of real estate in wholesale transactions. This is very detailed but simple to use and if need be you can easily change some of the verbiage to cater to your business needs. Hope this helps your business become more efficient! זהו חוזה לרכישה ומכירה של נדל"ן בעסקאות סיטונאיות. זה מאוד מפורט אך פשוט לשימוש ובמידת הצורך תוכלו לשנות בקלות חלק מהשפה על מנת לספק את צרכי העסק שלכם. מקווה שזה יעזור לעסק שלך להתייעל!
Details
Showing 1-10 of 577