Related News Real Estate Entrepreneurs

Related Articles

דיירי סקשן 8 – Section 8

כמה מילים על דיירי סקשן 8 section 8 דיירי סקשן 8 אלה הם דיירים שמקבלים סיוע בשכר דירה מהמדינה. יש לנו את זה בארץ בצורת דיור של עמידר או חברות כמו מילגם, מגער ואחרות. גובה העזרה יהיה על פי הכנסות המבקש. יש לנו מקרים שהמדינה משלמת 100% מהשכירות ויש מקרים של 20, 30 או 50%…

Responses