Nadlan Real Estate Investors App

The Real Estate Investors Community App

The Nadlan Real Estate Investors Community App is a social network for investors in the US Real Estate market.

האפליקציה הנה רשת חברתית בין עשרות אלפי משקיעים מרחבי העולם, כוללת חדשות נדלן יומיות,  עסקאות נדלן, מאות קבוצות דיונים ופורומים, אפשרות לפרסם עסקאות נדלן ופוסטים לקהילה, קורסים שונים בנדלן והרצאות רבות.

הורידו את האפליקציה

צילומי מסך

המלצות